doc. Ing. Ivo Straka, CSc.

Vedoucí katedry ekonomie je členem oborové rady a vedoucí doktorských prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

Je členem oborové rady a vedoucí doktorských prací na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, členem vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference „Management 2012 Research in Management and Business in the Light of Practical Need, dále je emeritním členem ČKR


doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.

Prorektorka pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy VŠO v Praze, o. p. s., je expertkou EU pro program Horizon 2020 (rámcový program pro výzkum a inovace); je hodnotitelkou projektů VEGA v SR; hodnotitelkou projektů Omega TAČR v ČR; je certifikovanou projektovou manažerkou PM4ESDTM Foundation Project Management for European Sustainable Development.

Je zakladatelkou a předsedkyní ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Tourism and Services, vydávaného VŠO v anglickém jazyce, vedeného v databázi EBSCO Hospitality & Tourism Complete a v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Doc. Kiráľová je externí školitelkou doktorského studia na Fakultě managementu Prešovské Univerzity v Prešově, SR a Visiting Research Fellow na CTCC Leeds Metropolitan University v Leeds, Velká Británie. 

Doc. Kiráľová je dále garantkou členství VŠO v UNWTO Knowledge Network a garantkou přidruženého členství VŠO v UNWTO; členkou Akademické rady Akademického výboru NECSTouR - Sítě evropských regionů pro udržitelný a konkurenceschopný cestovní ruch; garantkou členství VŠO v ATLAS; členkou European Marketing and Management Association; garantkou členství VŠO v mezinárodní síti IRNIST - International Research Network in Sports Tourism při Univerzitě Lille II Francie; členkou Destination Marketing Association International.

Je členkou ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, vydávaného Polytechnic Institute of Leiria v Portugalsku; členkou ediční rady vědeckého recenzovaného časopisu Current Issues of Tourism Research, vydávaného STS Science Centre Ltd., EEDA; členkou poradního sboru vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Strategic Innovative Marketing.

Je recenzentkou vědeckých statí EURAM – Public Management SIG; recenzentkou vědeckých statí Czech Hospitality and Tourism Papers, Hotelnictví, lázeňství, turismus, vydávaného VŠH v Praze 8; recenzentkou Working Papers, vydávaných FMV VŠE Praha; recenzentkou vědeckých statí Journal of Tourism Challenges & Trends, vydávaných Romanian-American Association of Project Managers for Education and Research; recenzentkou vědeckých statí Journal of Tourism Consumption and Practice, vydávaného University of Plymouth; recenzentkou vědeckých statí časopisu Moravian Geographical Reports, vydávaného Ústavem geoniky Akademie věd ČR; recenzentkou Global Management Journal, vydávaného Canadian Institute, Poznan, Poland; recenzentkou International Journal of Tourism Policy Inderscience Publishers, Velká Británie; recenzentkou čssopisu Tourismos, vydávaného University of Aegean, Řecko; recenzentkou časopisu Journal Service Management, vydávaného Emerald Insight, Velká Británie; recenzentkou Emerald Emerging Markets Case Studies.

Je členkou Vědecké rady UNWTO Algarve Forum on Tourism and Science: Bridging theory and practice; členkou vědecké rady 7th International Conference Innovation in Management-Cooperating Globally, organizované PWSB Business University College Poznan v Polsku; členkou Pracovní skupiny k připomínkování návrhové části Strategie rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji; členkou Odborné konzultační skupiny – infrastruktura cestovního ruchu v Pardubickém kraji; hodnotitelkou v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; hodnotitelkou projektů centra kompetencí; členkou výběrové komise Integrovaného operačního programu Prioritní osa 4a a 4b; členkou vědecké rady CIT2013 - Inovace v cestovním ruchu a pohostinství, Florida Universitaria, Valencie, Španělsko; členkou vědecké rady 1. 2. a 3. mezinárodní konference o strategický inovativní marketingové University of Peloponés, Řecko; členkou vědecké rady 2nd International Conference of Tourism, Hospitality and Recreation 2014, organizované GITUR a Polytechnic Institute of Leiria, Portugal, University School of Physical Education Poznan, Poland & University of Economy, Bydgoszcz, Polsko; členkou vědecké rady International Conference on Marketing, Management and Economics, European Marketing and Management Association; členkou vědecké rady International Conference on Tourism Milestones – Preparing for Tomorrow, Skyline University College, Sharjah, Spojené arabské emiráty; členkou programové rady 24. Mezinárodní konference IBIMA Crafting Global Competitive Economies: 2020 Vision Strategic Planning & Smart Implementation; členkou 26. Mezinárodní konference IBIMA Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth.
Doc. Kiráľová byla Visiting Professor na Columbia State University, Columbia, Jižní Karolína, USA a na Georgia State University, Atlanta, Georgia, USA. Zúčastnila se stáží ve Velké Británii, Německu, Itálii, Portugalsku, Francii a Číně. Studovala na švýcarském Institute of Tourism and Travel v St. Gallen (Marketing a Management); ve Velké Británii (Management); USA (Marketing a Public Relations a Dynamic Communication); Japonsku (Cross Cultural Management).

Doc. Kiráľová svou vědeckou práci zaměřuje na marketing, trvale udržitelný rozvoj a multikulturní management v cestovním ruchu a službách. Je autorkou vědeckých článků a vědeckých monografií publikovaných doma i zahraničí. Pravidelně prezentuje na vědeckých konferencích v zahraničí.


Mgr. Pavel Neset, Ph.D.

Prorektor pro studijní činnost je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku v Institutu svazu účetních a člen Rady vysokých škol.

Dále je zkušebním komisařem pro Manažerskou ekonomiku v Institutu svazu účetních.


Ing. Petr Houška

Je expertem v pracovní skupině Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 „Golf Services“, ISO/TC 228/WG3 „Tourist information and reception services at Tourist Information Offices“.

Dále je expertem v pracovní skupině Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228/WG4 „Golf Services“, ISO/TC 228/WG3 „Tourist information and reception services at Tourist Information Offices“. Dále je členem oborové skupiny gastronomie, hotelnictví, turismus Národního ústavu odborného vzdělávání, členem rozkladové komise ministra školství, mládeže a tělovýchovy, poradcem pro cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem platformy cestovního ruchu Svazu obchodu a cestovního ruchu, členem oborové klasifikační komise pro hodnocení a zařazování ubytovacích zařízení do příslušné kategorie a třídy, expertem Úřadu pro normalizaci a měření za ČR v rámci Evropského výboru pro normalizaci CEN/TC 329 „služby cestovního ruchu“ a Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO/TC 228 „cestovní ruch a související služby“, člen odborné sekce Rady kvality ČR pro oblast cestovního ruchu, akreditovaný expert ČR pro oblast cestovního ruchu u Světové obchodní organizace WTO, členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR, hodnotitelem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Je členem výboru NORMAPME (European Office of Crafts, Trades a Small and Medium sized Enterprises to Standardisation) pro oblast služeb cestovního ruchu a souvisejících. 


doc. PhDr. Alexander Fazik, CSc.

Je členem Masarykovy české společnosti sociologické (MČSS) a předseda sekce sociologie integrálního zkoumání člověka a sekce sociologie kultury a volného času MČSS při Akademii věd ČR.


doc. Ing. Jidřich Ploch, CSc.

Je rektor Vysoké školy obchodní a vedoucí katedry letecké dopravy, je členem oborové rady ČVUT Praha - Provoz a řízení letecké dopravy


doc. Ing. Jindřich Ploch, CSc.

je členem oborové rady studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy 3708V017 na Fakultě elektrotechnické  ČVÚT v Praze, členem státní zkušební komise na VŠO v Praze, členem vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference Air Transport Security, člen habilitační komise Fakulty dopravní na Žilinské univerzitě, členem akademické rady VŠO v Praze, zastupuje VŠO v Asociaci leteckých provozovatelů ČR, Svazu českého leteckého průmyslu a v podvýboru pro inovace, letectví a kosmonautiku Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny ČR.


Ing. Iveta Hamarnehová, Ph.D.

Je vedoucí katedry ekonomiky cestovního ruchu, je členkou Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a členkou Pracovní skupiny pro výzkum a vzdělávání


prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc.

Je oponentem pro projekty výzkumu a vývoje (VaV) řešených v rámci programů výzkumu a vývoje ministerstva dopravy, dále je členem skupiny hlavních expertů mezinárodní vědecké konference Modern Safety Technologies in Transportation MOSATT Slovak Transport Society at the Slovak Academy of Sciences Košice. Člen vědeckého výboru mezinárodní vědecké konference MDS  - Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel, Univerzita obrany Brno. Recenzent příspěvků na mezinárodní konferenci International Conference on Military Technologies ICTM, Brno.


doc. Ing. Luděk Beňo, CSc.

Je členem Státní zkušební komise na Žilinské univerzitě, Fakultě provozu a ekonomiky dopravy a spojů v magisterském studijním oboru Letecká doprava.

Dále je členem oborové rady studijního programu Dopravní služby na Žilinské univerzitě, školitelem v doktorském studijním programu Provoz a řízení letecké dopravy na ČVUT Praha, Fakultě dopravní, předsedou/podpředsedou Státní zkušební komise na ČVUT Praha, Fakultě dopravní v magisterském studijním oboru Provoz a řízení letecké dopravy


doc. Ing. Milan Robin Paták, CSc.

Je členem Předsednictva Rady vysokých škol, Ekonomické komise, Komise pro vzdělávání a Komise pro soukromé vysoké školy.

Podílí se na přípravě zákona o vysokých školách, expertních aktivitách senátního výboru PČR, Rotary Clubu Česká republika a je předsedou Správní rady o.p.s. Dotek.


doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Působí na Vysoké škole obchodní v Praze jako prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace, je členem Akademické rady VŠO a garantem studijního oboru Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy.

VŠO zastupuje v Radě vysokých škol, kde je členem Předsednictva RVŠ a působí ve dvou pracovních komisích: pracovní komisi pro vzdělávací činnost a v pracovní komisi pro soukromé vysoké školy. Byl jmenován členem Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, zároveň zde působí v Oborové radě doktorského studijního programu Teorie vyučování ekonomických předmětů a je na tomto pracovišti v uvedeném studijním programu dlouholetým školitelem doktorandů. Dále je členem Asociace vysokoškolských poradců a působí v TTnet - národním partnerství profesionálů, kteří se podílejí na vzdělávání a profesním růstu učitelů, instruktorů, lektorů a trenérů působících v odborném vzdělávání, řízeným Evropským střediskem pro odborné vzdělávání a přípravu CEDEFOP. Aktivně se podílel jako stvrzovatel profesních kvalifikací pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze na projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací CZ.1.07/4.3.00/06.0016. Je členem redakční rady recenzovaného elektronického časopisu pro podporu vzdělávání Media4u a členem vědecké ediční rady elektronického vydavatelství Extrasystem Praha, o.s. V roce 2015 se stal členem redakční rady zahraničního vědeckého časopisu European Scintific Journal (European Scientific Institute).


Ing. Jan Havlík, Ph.D.

Je oponentem projektů Fondu rozvoje vysokých škol a Technologické agentury České republiky.

Je členem oborové rady magisterského studijního programu Biomedicínské inženýrství a informatika na FEL ČVUT v Praze, členem České společnosti pro zdravotnickou techniku a Společnosti biomedicínského inženýrství a lékařskéinformatiky ČLS JEP.


PhDr. Zuzana Míšková

Je členkou expertní skupiny projektu TETVET- TEMPUS –pro tvorbu studijních programů cestovního ruchu na univerzitách v Bělorusku.


PhDr. Jean Jacques Radosa

Je členem SUF Sdružení Učitelů Francouzštiny, které spolupracuje s Francouzským institutem, vydává buletin a organizuje letní univerzity učitelů francouzštiny, stáže a kongresy.


PhDr. Mgr. Hana Romová

Je členkou CASAJC /České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, které je sdružením učitelů těchto center spolupracujících s mezinárodní organizací CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues dans l'Enseignement Supérieur), klade si za cíl spolupracovat se všemi JC a katedrami na VŠ v České i Slovenské republice, koordinovat úsilí na poli výuky cizích jazyků v oblasti LSP. Dále je členkou ve SGUN - Spolku germanistů a učitelů němčiny, který se zabývá dalším vzděláváním učitelů němčiny všech typů škol, vydává metodický časopis a spolupracuje s dalšími organizacemi na různých projektech (např. Goethe-Institut Praha). Je také členkou v ATECR - Asociaci učitelů angličtiny České Republiky, která podporuje zvýšení kvality výuky anglického jazyka, spolupracuje s Britskou Radou, velvyslanectvími a podporuje výměnné návštěvy mezi českými a anglickými učiteli jazyků v Evropě, mezinárodní konference a profesní setkání. V neposlední řadě je členkou BAYHOST ALUMNI -  Bavorského univerzitního centra na Univerzitě v Regensburgu, středisku všech bavorských univerzit, vysokých a uměleckých škol se zaměřením na střední, východní a jižní Evropu, jehož cílem je podpora a intenzivnější spolupráce ve vědě a výzkumu prostřednictvím mezinárodní alumni sítě. Působí v rámci ČSAV Filosofického ústavu jako externí překladatelka.


PhDr. Vladimíra Šatavová

Je členkou ATECR - Asociaci učitelů angličtiny České Republiky, která podporuje zvýšení kvality výuky anglického jazyka, spolupracuje s Britskou Radou, velvyslanectvími a podporuje výměnné návštěvy mezi českými a anglickými učiteli jazyků v Evropě, mezinárodní konference a profesní setkání.

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.