Vysoká škola obchodní získala v roce 2015 statut výzkumné organizace

Významným úspěchem v oblasti vědeckovýzkumné činnosti, rozvoje a inovací bylo získání statusu výzkumné organizace v prvním stupni v lednu 2015, od kdy VŠO v Praze figuruje na seznamu výzkumných organizací Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI).

Získání statusu výzkumné organizace byl významný impuls pro sledování výzev a podávání návrhů externích vědeckých projektů v těch vědních oblastech, kterých se dotýkají studijní obory, rozvíjené na VŠO v Praze. Zároveň se jedná o významný krok k naplnění strategického cíle, aby se VŠO stala mezinárodně respektovanou univerzitou.

Zapojení VŠO v Radě vysokých škol

Od ledna 2015 se prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace doc. Krpálek stal členem Předsednictva Rady vysokých škol, působí zde jako člen pracovní komise pro vzdělávací činnost a pracovní komise pro soukromé vysoké školy. Aktivně se podílel v expertní skupině RVŠ na připomínkovém řízení k oblasti vzdělávání 4 – Dopravní a přepravní služby.

Podpora vědeckovýzkumné činnosti VŠO

VŠO vytvořila systém zajišťující podporu vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků. Tento systém je tvořen Fondem rozvoje vědy a Výzkumným centrem VŠO.

Fond rozvoje vědy VŠO

Fond rozvoje vědy VŠO (FRV VŠO) se na základě rozhodnutí Správní rady ze dne 11. října 2012 ustavuje jako hlavní institut podpory vědeckovýzkumné činnosti na VŠO. Posláním FRV VŠO je vytvořit prostředí stimulující k růstu kvality základního a aplikovaného výzkumu na VŠO. Svou činností přispívá FRV VŠO k realizaci Dlouhodobého záměru rozvoje VŠO v oblasti vědy a výzkumu. FRV VŠO rozděluje prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu VŠO a účelově podporuje jednotlivé formy výzkumu. FRV VŠO poskytuje podporu v následujících oblastech:

  1. podpora interních vědeckých projektů.
  2. podpora účasti na zahraničních a tuzemských vědeckých konferencích.
  3. podpora publikací v impaktovaných a recenzovaných odborných časopisech.
  4. podpora ocenění rektorky za významnou publikační činnost v kategorii knižní publikace, impaktovaný, resp. recenzovaný článek a za vedení excelentní studentské závěrečné práce.
  5. podpora podávání žádostí o vědecké granty z externích zdrojů.

Výzkumné centrum VŠO

Výzkumné centrum VŠO (VC VŠO) představuje systematicky fungující organizační jednotku v rámci VŠO, která je cíleně zaměřena na provádění primárně aplikovaného výzkumu a na rozvoj vědecké spolupráce s externími partnery v oborech pokrývajících odborné zaměření VŠO. Cílem je poskytnout podporu a financování dlouhodobých vědeckých projektů, které se budou ucházet o další financování zejména z externích zdrojů, primárně ze zdrojů národních, případně i ze zdrojů mezinárodních. Činnost VC VŠO pokrývá vědecké aktivity, které nejsou součástí podpory vědy v rámci Fondu rozvoje vědy VŠO, jenž je zaměřen na menší projekty interních vědeckých týmů a je orientován především na publikační aktivitu akademických pracovníků VŠO. VC VŠO reprezentuje VŠO navenek v oblasti vědy a výzkumu a vstupuje do spolupráce s externími partnery pro účely realizace aplikovaného výzkumu či z důvodu podávání společných projektových žádostí v rámci externích grantových projektů.

Organizační uspořádání

VC VŠO je organizačně jednoduché s nízkými administrativními náklady potřebnými pro jeho řádné fungováním. Činnost VC VŠO podléhá prorektorovi pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace. Úlohou administrativního vedení VC VŠO je koordinace aktivit projektů a dalších útvarů VŠO, vytvoření podpory při jejich činnosti, spolupráce při vytváření grantových přihlášek apod. Vlastní jádro aktivit VC VŠO pak tvoří jednotlivé výzkumné projekty s vlastním rozpočtem schvalovaným Správní radou VŠO.

Klíčové charakteristiky projektů

V rámci projektů financovaných z prostředků VC VŠO je očekáváno naplnění následujících charakteristik:

  1. významný aplikační potenciál
  2. spolupráce s externími partnery z oblasti vědeckých institucí a firem
  3. potenciál získání externích zdrojů financování projektu
  4. vysoký stupeň mezikatedrální spolupráce v rámci VŠO
  5. zapojení studentů v podobě Studentské pomocné vědecké síly


Administrativa Výzkumného centra VŠO
PhDr. Radka Löwenhöfferová, MBA
Spálená 14, Praha 1
4. patro - budova S 
tel.: 224 056 089
e-mail: lowenhofferova@vso-praha.eu

To jsou oni.

Absolventi naší školy

Adam Klavík

absolvent

Bakaláře jsem vystudoval na VŠERS v Českých Budějovicích, na magistra už jsem přestoupil na VŠO v Praze. A nelituji toho – VŠO se mnohem více podobá veřejné škole a kvalita kantorů je tu 100% lepší. Třeba paní Palatková, která mě učila, je v cestovním ruchu velkým pojmem.

Jan Šrámek

absolvent

Na VŠO jsem se naučil samostatnosti a získal praxi v oboru. Kam jsme se přihlásili v rámci studentských soutěží, tam jsme sbírali ceny. A už během studia jsem se stal součástí organizační struktury několika projektů v cestovním ruchu. Nemůžu se dočkat, až začnu naplno pracovat.

Petra Benešová

absolventka

VŠO jsem vystudovala, teď na ní dokonce učím. Za ty roky se mnohé změnilo – škola jde neustále kupředu, zaměřuje se více na praxi, předměty jsou odbornější a úžeji zaměřené. Ačkoliv je konkurence na trhu obrovská, VŠO si stojí velmi dobře a můžu ji s klidným svědomím doporučit.

Jana Valentová

absolventka

Vystudované školy: VOŠ herecká, Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Vysoká škola obchodní. Motto: Nebýt hulvátem v životě a lhářem na jevišti! „Který titul tedy používáte?“ „Žádný.“ Smích. „Důležitější je přeci, co mám v hlavě.“

Kristína Jíšová

absolventka

VŠO se jako jedna z mála škol v České republice skutečně věnuje praxi. Během studia jsme např. pracovali na projektech, jejichž výsledky se pak zabýval i Národní památkový ústav. Spoustu přednášek navíc vedli externí lektoři, takže jsme se věci učili tak, jak ve světě opravdu fungují.

Simona Kremerová

absolventka

Pracuje jako Program Coordinator ve společnosti Smaller Earth. V roce 2009 se zúčastnila pracovního pobytu v New Yorku. Tři a půl roku žila v Anglii a pracovala pro australskou cestovní kancelář.

Jakub Velička

absolvent

Teorii letectví studoval Oxford Aviation Academy. Praktický výcvik absolvoval v Česku a Polsku. Držitel pilotní licence CPL/ME/IR.

Jaroslava Kolářová

absolventka

Absolvovala studijní pobyt v Itálii. Při studiu pracuje v hotelnictví. Domluví se italsky, anglicky, francouzsky a trochu španělsky.

Barbora Malá

absolventka

Pracovala jako tazatelka callcentra nebo Project Manager. Nově nastoupila jako Marketing Manager VŠO a vede Klientské centrum. Jejím koníčkem je cestování, volejbal a cyklistika.